Privacybeleid

Dit privacybeleid (het ‘Privacybeleid’) is bestemd voor:

 • onze potentiële, huidige en voormalige personeelsleden;
 • onze potentiële leveranciers die natuurlijke personen zijn (zoals zelfstandigen) of de vertegenwoordigers of contactpersonen van onze potentiële leveranciers die rechtspersonen zijn; en
 • de bezoekers van onze website en alle derden die ons bedrijf volgen, zoals analisten en personen die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrieven.

Dit beleid is niet van toepassing op informatie die wordt verwerkt over rechtspersonen.

U ontvangt dit Privacybeleid omdat Stal Poppelaars informatie over u verwerkt die 'persoonsgegevens' omvat en Stal Poppelaars zeer veel belang hecht aan de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy.

Stal Poppelaars is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, aangezien Stal Poppelaars beslist waarom en hoe die worden verwerkt en dus optreedt als de 'verwerkingsverantwoordelijke'. In dit Privacybeleid verwijzen de woorden 'wij', 'we', 'ons' en 'onze' naar Stal Poppelaars.

Vanaf 25 mei 2018 zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de 'AVG') op Stal Poppelaars de herziene regels inzake gegevensbescherming in de Europese Unie van toepassing en zal Stal Poppelaars die naleven en die Privacybeleid is van kracht.

Aansluitend op ons engagement om uw persoonsgegevens te beschermen, willen wij u in alle openheid meedelen en uitleggen:

 • waarom en hoe Stal Poppelaars uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart; en
 • wat uw rechten en onze verplichtingen in het kader van die verwerking zijn.
 1. Wat voor persoonsgegevens verzamelen wij?

  Wij verzamelen elementaire identificatiegegevens over alle natuurlijke personen met wie wij contact hebben, zoals uw naam, aanspreektitel, functie, bedrijfsnaam, e-mail- en/of postadres en vast en/of mobiel telefoonnummer.

  Die informatie kan ons rechtstreeks door u worden verstrekt, ons worden meegedeeld door de rechtspersoon waarvoor u werkt (bv. als u de contactpersoon bent die uw werkgever heeft aangeduid als beheerder van de relaties met Stal Poppelaars), ons worden aangeleverd door een van onze dienstverleners (zoals financiële instellingen of rekruteringskantoren) of worden verkregen uit publiek toegankelijke bronnen (zoals profielen op sociale media).

  1. Potentiële, huidige en voormalige personeelsleden

   Over potentiële, huidige en voormalige werknemers kunnen we bovendien ook volgende informatie verzamelen:

   • bijkomende identificatiegegevens (zoals geboortedatum en -plaats, nationaliteit, identiteitskaart- of paspoortnummer en een kopie van de identiteitskaart, contactpersoon in noodgevallen);
   • familiale informatie (zoals burgerlijke staat, aantal kinderen en hun geboortedatum, gezinssamenstelling en arbeidsstatus van de partner);
   • gegevens over uw opleiding en ervaring (zoals werk- en opleidingsgeschiedenis, andere informatie uit cv's, beroepskwalificaties en ervaring);
   • andere gegevens in het kader van uw aanwerving (zoals informatie die u tijdens het gesprek hebt meegedeeld, een handgeschreven tekst voor persoonlijkheidsbeoordeling op basis van uw handschrift, aantekeningen en opmerkingen die werden gemaakt tijdens het aanwervingsproces);
   • gegevens over uw functie (zoals functietitel en personeelsnummer, directe verantwoordelijke en ondergeschikten, datum van aanwerving / promotie / functiewissel, arbeidsregeling, prestatiebeoordelingen, talenkennis);
   • gegevens over uw bezoldiging (zoals loonniveau en -bedrag, aantal jaren ervaring, bonus, aandelen, opties, onkostengegevens, verzekering en andere voordelen, pensioenrechten en informatie over uw bankrekening);
   • gegevens in het kader van de sociale zekerheid (zoals uw fiscale status en status in de sociale zekerheid, verzekeringsinformatie, handicaps, aanwezigheidsinformatie inclusief periodes van ziekte of loopbaanonderbreking);
   • elektronische identificatiegegevens (zoals gebruikersnamen, wachtwoorden, IP-adres, badgenummer, gegevens over het gebruik van computertools, online identificatiemiddelen en cookies, professioneel e-mailadres van Stal Poppelaars en de unieke code die de onkostenrekening van iedere werknemer identificeert, geluids- of beeldopnames zoals van bewakingscamera's of spraakberichten);
   • de informatie die nodig is om de volgens de Belgische wet verplichte lijsten van personen met voorwetenschap samen stellen (volgens de door de FSMA opgestelde template);
   • uw foto; en
   • meer in het algemeen, informatie over de activiteiten die u in het kader van uw werk bij Stal Poppelaars uitoefent.
  2. (Vertegenwoordigers van) leveranciers

   Over (vertegenwoordigers van) leveranciers kunnen we bovendien ook volgende informatie verzamelen:

   • elektronische identificatiegegevens wanneer die nodig zijn om producten of diensten aan ons bedrijf te leveren (zoals gebruikersnamen, toegangsrechten, wachtwoorden, badgenummer, IP-adres, online identificatiemiddelen en cookies, logboeken, toegangs- en verbindingstijden, beeld- of geluidsopnames zoals foto's voor badges, beelden van bewakingscamera's of spraakberichten); en
   • voor natuurlijke personen die optreden als leverancier of dienstverlener: financiële informatie (zoals gegevens over bankrekeningen, rekeningen en facturen) en informatie over het contract (zoals type overeenkomst, partijen en looptijd).
  3. Bezoekers van onze website en alle derden die ons bedrijf volgen, zoals analisten en personen die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrieven.

   Over de bezoekers van onze website en alle derden die ons bedrijf volgen, zoals analisten en personen die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrieven, kunnen we bovendien ook volgende informatie verzamelen:

   • elektronische identificatiegegevens (zoals velden in de http-header, IP-adres, identificatiegegevens uit de browser, informatie over de locatie van hardware en software indien beschikbaar);
   • informatie over uw browser en apparaat (zoals de leverancier van internettoegang, type en versie van uw browser, besturingssysteem en platform, schermresolutie, fabrikant en model van uw apparaat);
   • informatie die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een of meer nieuwsbrieven (zoals adres, profiel en interesse in een of meer nieuwsbrieven);
   • gegevens die worden verzameld via cookies, code op de website en de web beacons van de verzender van onze nieuwsbrieven (zoals taalvoorkeuren en gegevens over het gebruik van de website, zoals de pagina's die u hebt bezocht, in welke volgorde u die hebt bezocht en hoelang u ze hebt bekeken); en
   • voor analisten die ons bedrijf volgen, hun ramingen en alle aanverwante meningen, prognoses of voorspellingen.

   Voor zover dat wettelijk is toegestaan of verplicht, kunnen wij ook gevoelige gegevens verwerken, zoals lidmaatschap van een vakbond of gezondheidsinformatie. Stal Poppelaars doet dat uitsluitend wanneer dat strikt noodzakelijk is voor de relevante doeleinden vermeld in Deel 4 hierna of om een wettelijke verplichting na te leven en, waar nodig, mits het daarvoor vooraf uw toestemming heeft gekregen. In dat geval zullen de gegevens alleen worden bekeken en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van een vertegenwoordiger van Stal Poppelaars die aan een vertrouwelijkheidsplicht is gebonden.

   Wanneer persoonsgegevens worden verzameld (bv. in formulieren), vermelden wij altijd of het verstrekken van die gegevens verplicht is (bv. met een sterretje) en welke gevolgen een weigering om de gevraagde gegevens te verstrekken heeft.

   We kunnen ook uw rijksregisternummer of nationaal identificatienummer verzamelen, maar verwerken dergelijke gegevens alleen indien en wanneer dat wettelijk verplicht is.

 2. Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

  Stal Poppelaars verzamelt persoonsgegevens:

  • wanneer natuurlijke personen solliciteren naar een betrekking bij een entiteit van Stal Poppelaars;
  • wanneer werknemers contact hebben met Stal Poppelaars, zijn personeelsleden, zijn computervoorzieningen en andere systemen;
  • wanneer Stal Poppelaars contact heeft met voormalige werknemers;
  • wanneer Stal Poppelaars contact heeft met (de vertegenwoordigers van) onze huidige/potentiële leveranciers;
  • wanneer natuurlijke personen onze website bezoeken of zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven; en
  • wanneer wij vragen van analisten ontvangen.
 3. Op basis van welke rechtsgrond en voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

  1. Rechtsgrond voor de verwerking

   Wij mogen geen persoonsgegevens verwerken als we daarvoor geen geldige rechtsgrond hebben. Dienovereenkomstig verwerken wij alleen persoonsgegevens als:

   • wij daartoe vooraf uw toestemming hebben gekregen;
   • de verwerking noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen ten aanzien van u te vervullen of om op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst maatregelen te nemen;
   • de verwerking noodzakelijk is om aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen te voldoen;
   • de verwerking noodzakelijk is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen; of
   • de verwerking noodzakelijk is voor het gerechtvaardigde belang van Stal Poppelaars en uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen.

   Merk op dat wij, wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van die laatste rechtsgrond, wij er altijd naar streven om ons gerechtvaardigde belang en uw privacy in evenwicht te houden. Voorbeelden van dergelijk 'gerechtvaardigd belang' zijn:

   • om te profiteren van kostenefficiënte diensten (zo kunnen we ervoor kiezen om bepaalde platformen van leveranciers te gebruiken);
   • om fraude of criminele activiteiten te voorkomen en om de veiligheid van onze computersystemen, -architectuur en -netwerken te beschermen; en
   • om onze doelstellingen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen waar te maken.
  2. Doeleinden van de verwerking

   Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd met een specifieke bedoeling en verwerken alleen de persoonsgegevens die relevant zijn om dat doel te realiseren. Wij verwerken persoonsgegevens in het bijzonder voor een van de volgende doelen:

   1. Potentiële, huidige en voormalige personeelsleden

    Van potentiële, huidige en voormalige personeelsleden verwerken we persoonsgegevens met het oog op:

    • rekruteringsactivititeiten;
    • personeelsadministratie (onder meer om het werk te organiseren, taken, voordelen, onkosten en afwezigheden te beheren, loopbaan- en achtergrondcontroles uit te voeren, werknemerslijsten samen te stellen en up-to-date te houden en reizen te regelen);
    • loonadministratie (onder meer voor het beheer van lonen en andere contractuele voordelen, salaris- en loonschaalevaluaties, andere beloningen, zoals aandelenopties, aandelentoewijzingen en bonussen, pensioenen en spaarplannen, voordelen voor gezinsleden en beroepsonkosten);
    • prestatiebeoordelingen (zoals evaluaties, promoties, loopbaan- en successieplanning en personeels- en talentbeheer);
    • het toezicht op de activiteiten van de werknemers op de werkvloer, met inbegrip van de naleving van beleidslijnen en de geldende regels op het vlak van veiligheid en gezondheid;
    • disciplinaire acties en interne klachten met betrekking tot geweld, pesten op het werk of ongewenst (seksueel) gedrag;
    • reacties op officiële vragen van een daartoe bevoegde overheids- of gerechtelijke instantie; en
    • de naleving van wet- en regelgeving en rapportage (zoals de naleving van onze beleidsdocumenten en wettelijke voorschriften, de inhouding van bedrijfsvoorheffing en verzekeringspremies, het beheer van vermeende gevallen van wangedrag of fraude, de uitvoering van audits en de verdediging in rechtszaken);
    • de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten;
    • fusies en overnames waarbij ons bedrijf betrokken is; en
    • alle andere door de wet of van overheidswege opgelegde doeleinden.
   2. (Vertegenwoordigers van) leveranciers

    • de uitvoering van taken om contracten voor te bereiden of uit te voeren;
    • het toezicht op de activiteiten in onze faciliteiten, met inbegrip van de naleving van beleidslijnen en de geldende regels op het vlak van veiligheid en gezondheid;
    • het beheer van onze informaticamiddelen, met inbegrip van infrastructuurbeheer en continuïteit van de bedrijfsactiviteiten; en
    • de facturering.
   3. Bezoekers van onze website en alle derden die ons bedrijf volgen, zoals analisten en personen die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrieven.

    Van bezoekers van de website van Stal Poppelaars en alle derden die ons bedrijf volgen, zoals analisten en personen die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrieven, verwerken we persoonsgegevens om:

    • onze website te beheren en verbeteren (onder meer om serverproblemen vast te stellen, de trafiek te optimaliseren en waar wenselijk webpagina's te integreren en optimaliseren);
    • het gebruik van onze website te meten (onder meer door statistieken op te stellen van de trafiek of door informatie te verzamelen over het gedrag van de bezoekers en de pagina's die zij bezoeken);
    • uw ervaring te verbeteren en personaliseren en de inhoud van de website beter af te stemmen op uw behoeften (onder meer door uw selecties en voorkeuren te onthouden met behulp van cookies);
    • op regelmatige tijdstippen nieuwsbrieven en promotiemails over onze portefeuille en informatie die u of uw bedrijf mogelijk interessant vindt te verzenden met behulp van het e-mailadres dat u ons hebt meegedeeld (indien u ervoor kiest om dat te doen);
    • het succes van e-mailcampagnes te analyseren en de verzending van e-mails te verbeteren om beter te communiceren met onze abonnees;
    • fraude, inbreuken en ander potentieel misbruik van onze website te detecteren en voorkomen; en
    • om schattingen van analisten mee te delen aan derden op de website van Stal Poppelaars.
   4. Algemeen

    Behalve voor bovenstaande specifieke doeleinden, verwerken we alle verzamelde persoonsgegevens ook voor de volgende algemene doeleinden:

    • om contactgegevens te bewaren (zoals visitekaartjes);
    • om de relatie tussen Stal Poppelaars en de betrokkenen te beheren en organiseren;
    • om onze informaticamiddelen te beheren, met inbegrip van infrastructuurbeheer en continuïteit van de bedrijfsactiviteiten;
    • om de economische belangen van het bedrijf te vrijwaren en de naleving van wet- en regelgeving en rapportageverplichtingen te garanderen (zoals de naleving van onze beleidsdocumenten en wettelijke voorschriften, de inhouding van belastingen en heffingen, het beheer van vermeende gevallen van wangedrag of fraude, de uitvoering van audits en de verdediging in rechtszaken);
    • om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die in het kader van de activiteiten van Stal Poppelaars worden opgelegd;
    • om officiële vragen van een daartoe bevoegde overheids- of gerechtelijke instantie te beantwoorden;
    • met het oog op archivering en bewaring; en
    • om fusies en overnames waarbij ons bedrijf betrokken is, in goede banen te leiden.
 4. Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Die maatregelen houden rekening met:

  • de stand van de techniek;
  • de uitvoeringskosten;
  • de aard van de gegevens;
  • en het risico van de verwerking.

  Zij hebben tot doel uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, toevallig verlies, onrechtmatige openbaarmaking of toegang en andere ongeoorloofde vormen van verwerking.

  Bovendien zien wij er bij de omgang met uw persoonsgegevens op toe dat:

  • wij alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken die toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt blijven tot wat noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden; en
  • uw persoonsgegevens actueel en nauwkeurig blijven.

  Met dat doel kunnen wij u vragen om de persoonsgegevens die wij over u bezitten te bevestigen. U wordt ook verzocht om ons spontaan te informeren wanneer uw persoonlijke omstandigheden veranderen, zodat wij uw persoonsgegevens kunnen bijwerken.

 5. 5. Wie heeft toegang tot persoonsgegevens en met wie worden ze gedeeld?

  1. Overdracht aan derden

   Wij kunnen persoonsgegevens overdragen aan of toegankelijk maken voor derden buiten Stal Poppelaars met het oog op de doeleinden vermeld in Deel 3.2 hiervoor, voor zover zij die gegevens of toegang nodig hebben om de opdrachten die zij van ons hebben gekregen, uit te voeren. Dergelijke derden zijn onder meer:

   • derden die persoonsgegevens verwerken, zoals de beheerder van onze loonadministratie, onze leveranciers van (computer)systemen, websiteontwerpers en hostingaanbieders, betaaldienstverleners, banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, socialezekerheidsinstanties en sociaal secretariaat, organisatoren van evenementen (bv. voor aandeelhoudersvergaderingen), e-maildienstverleners, verleners van database- en clouddiensten en consultants;
   • alle derden aan wie wij om het even welk deel van onze rechten of verplichtingen uit hoofde van een relevante overeenkomst overdragen of afstaan;
   • onze adviseurs en externe raadslieden in het kader van de verkoop of overdracht van een deel van ons bedrijf of zijn activa; en
   • alle nationale en/of internationale regelgevings-, handhavings- of uitwisselingsorganen of rechtbanken wanneer het toepasselijke recht of de regelgeving ons daartoe verplicht of zij daartoe verzoeken.

   Bovenstaande derden zijn, conform het toepasselijke recht, contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen.

  2. Overdracht buiten de Europese Economische Ruimte

   De persoonsgegevens die Stal Poppelaars overdraagt kunnen ook worden verwerkt in een land buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'), die bestaat uit de lidstaten van de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Niet-EER-landen bieden mogelijk niet dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens als EER-landen. Daarom zullen wij, indien uw persoonsgegevens worden overgedragen naar buiten de EER, passende waarborgen treffen om te garanderen dat dergelijke overdracht gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming. Meer informatie hierover en een exemplaar van de waarborgen in kwestie kunt u verkrijgen door uw rechten uit te oefenen, zoals hierna uiteengezet.

 6. Hoe gebruiken wij cookies en andere, gelijkaardige technologieën op onze websites?

  Een cookie is een tekstbestand dat op uw apparaat kan worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Het bevat informatie die wordt verzameld op uw apparaat en bij elk daaropvolgend bezoek naar de website wordt gestuurd om uw acties en voorkeuren te onthouden.

  Stal Poppelaars gebruikt cookies om uw taalvoorkeuren te onthouden en het gebruik van de website voor u eenvoudiger te maken. Het gebruikt ook Google Analytics om de website te beheren (onder meer om het gebruik van de website te meten en statistieken op te maken) en om de website aan te passen en te verbeteren.

  Merk op dat u de instellingen van uw browser kunt wijzigen, zodat u wordt gewaarschuwd wanneer u cookies ontvangt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u cookies ook volledig uitschakelen door de desbetreffende instelling van uw browser te activeren. Merk op dat indien u beslist om alle cookies te weigeren, sommige delen van de website voor u mogelijk niet toegankelijk zullen zijn of niet naar behoren zullen werken. Tot slot kunt u ook reeds opgeslagen cookies verwijderen.

  Meer informatie over het beheer van cookies op uw apparaat vindt u in de helpfunctie van uw browser of op https://www.aboutcookies.org, dat uitgebreide informatie bevat over hoe u de instellingen kunt wijzigen in een brede waaier van browsers (externe link).

 7. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

  Wij bewaren persoonsgegevens alleen voor zolang als nodig is om het doel waarvoor ze werden verzameld te vervullen of aan alle wettelijke, reglementaire of interne voorschriften te voldoen.

  Voor rekruteringsdoeleinden verzamelde gegevens over kandidaten bewaren we gedurende maximaal twee jaar. Gegevens van werknemers worden bewaard zolang zij in dienst van het bedrijf zijn, tenzij wettelijke of reglementaire voorschriften een langere of kortere bewaartermijn opleggen.

  Gegevens in het kader van contracten worden bewaard zolang uw contract (of het contract van uw bedrijf) met ons loopt, vermeerderd met de periode tot de wettelijke vorderingen die volgen uit het contract verjaren, tenzij wettelijke of reglementaire voorschriften een langere of kortere bewaartermijn opleggen.

  In het kader van een geschil verzamelde en verwerkte persoonsgegevens worden verwijderd (i) zodra een minnelijke schikking is getroffen, (ii) zodra een vonnis in laatste aanleg is uitgesproken of (iii) wanneer de vordering verjaart.

  Wanneer bovenstaande bewaartermijnen verstrijken, worden uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

  Indien natuurlijke personen evenwel hun persoonsgegevens uit onze databases willen laten verwijderen, kunnen zij een verzoek in die zin indienen zoals beschreven in Deel 8, dat wij zullen evalueren zoals hierna uiteengezet.

 8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

  1. Uw rechten

   U hebt het recht om de persoonsgegevens die Stal Poppelaars voortvloeiend uit dit beleid over u verwerkt, in te zien. Als u van mening bent dat gegevens die wij over u bezitten onjuist of onvolledig zijn, kunt u ook vragen om die te verbeteren. Stal Poppelaars zal dergelijke gegevens zo snel mogelijk verbeteren.

   U hebt ook het recht om:

   • te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist;
   • te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt;
   • uw toestemming in te trekken indien Stal Poppelaars uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens heeft verkregen (zonder dat die intrekking afbreuk doet aan de wettigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking);
   • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden; of
   • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden in bepaalde gevallen waarin Stal Poppelaars uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een andere rechtsgrond dan uw toestemming.

   Stal Poppelaars zal dergelijke verzoeken, intrekkingen of bezwaren beoordelen en uitvoeren in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming.

   Bovendien hebt u ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat is het recht om de persoonsgegevens die u aan Stal Poppelaars hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en te vragen dat die persoonsgegevens worden doorgezonden naar een derde, zonder daarbij te worden gehinderd door Stal Poppelaars en voor zover uw eigen vertrouwelijkheidsplicht in acht wordt genomen.

  2. Uitoefening van uw rechten

   Als u vragen hebt of bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen of een brief sturen, ter attentie van Stal Poppelaars, De Omloop 5, 5257 NH Heusden, Nederland met een scan van uw identiteitskaart voor identificatiedoeleinden, met dien verstande dat wij die gegevens alleen zullen gebruiken om uw identiteit te controleren en de scan niet zullen bewaren nadat die controle is voltooid. Zorg ervoor dat u, wanneer u ons een dergelijke scan bezorgt, uw foto en rijksregisternummer of vergelijkbaar nummer op de scan onherkenbaar maakt.

   Als u ontevreden bent over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen of een brief sturen, ter attentie van Stal Poppelaars, De Omloop 5, 5257 NH Heusden, Nederland. Vervolgens zullen wij uw klacht onderzoeken.

   Behalve bovenstaande rechten hebt u steeds ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

 9. Aanpassingen van dit beleid

  Dit beleid kan worden aangepast. Alle toekomstige wijzigingen of uitbreidingen van de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit beleid beschreven die voor u gevolgen hebben, zullen via een passend kanaal, afhankelijk van hoe wij gewoonlijk met u communiceren, aan u worden meegedeeld.

(1) Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of 'AVG').